SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,کیمیای حکمت,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'کیمیای حکمت,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,کیمیای حکمت') OR (`po`.`tags` LIKE 'کیمیای حکمت')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
2018 February 25 /
/ 10 جماد ثاني 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'کیمیای حکمت'


انتشار 08 آبان 1396
بدون دیدگاه

خواندن این حکایت را از دست ندهید!

اين داستان در زمان ماضي اتفاق افتاده و دنيا همانند آن بسيار ديده و هم چون چرخ فلک خواهد چرخيد. هيچ خيانتي صورت نمي گيرد مگر اين که چشم مردم و عدالت بر روي آن بسته بماند. ...