SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,کیمیای حکمت,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'کیمیای حکمت,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,کیمیای حکمت') OR (`po`.`tags` LIKE 'کیمیای حکمت')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
2020 March 29 /
/ 5 شعبان 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'کیمیای حکمت'


انتشار 08 آبان 1396
بدون دیدگاه

خواندن این حکایت را از دست ندهید!

اين داستان در زمان ماضي اتفاق افتاده و دنيا همانند آن بسيار ديده و هم چون چرخ فلک خواهد چرخيد. هيچ خيانتي صورت نمي گيرد مگر اين که چشم مردم و عدالت بر روي آن بسته بماند. ...