SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,کدخدایی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'کدخدایی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,کدخدایی') OR (`po`.`tags` LIKE 'کدخدایی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 April 25 /
/ 10 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'کدخدایی'


انتشار 15 دی 1395
بدون دیدگاه

در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد. ...