SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,پوتین,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'پوتین,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,پوتین') OR (`po`.`tags` LIKE 'پوتین')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 April 27 /
/ 12 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'پوتین'


انتشار 18 دی 1395
بدون دیدگاه

جودو بسیار بیشتر از یک ورزش صرف برای پوتین است. جودو عمیقا او را تغییر داده است. ورزش پوتین به او خلق و خویی بخشید که با جهان بینی او هماهنگ است. روند حساب شده‌ی تصمیم گیری در شخصیت پوتین، اکنون در خدمت پیگیری یک پروژه ژئوپلیتیک درازمدت است. ...

انتشار 10 آبان 1395
بدون دیدگاه

یک روزنامه انگلیسی با استناد به یک سند افشا شده نوشت که اوباما درباره حمله احتمالی موجودات فضایی در سال 2017 به پوتین هشدار داده است. ...