SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,والی مریض,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'والی مریض,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,والی مریض') OR (`po`.`tags` LIKE 'والی مریض')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
2019 February 20 /
/ 15 جماد ثاني 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'والی مریض'


انتشار 08 آبان 1396
بدون دیدگاه

خواندن این حکایت را از دست ندهید!

اين داستان در زمان ماضي اتفاق افتاده و دنيا همانند آن بسيار ديده و هم چون چرخ فلک خواهد چرخيد. هيچ خيانتي صورت نمي گيرد مگر اين که چشم مردم و عدالت بر روي آن بسته بماند. ...