SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نهرداد فلاح,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نهرداد فلاح,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نهرداد فلاح') OR (`po`.`tags` LIKE 'نهرداد فلاح')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۶
2017 October 22 /
/ 2 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نهرداد فلاح'


انتشار 26 شهریور 1396
بدون دیدگاه

بهاره رهنما بازیگر 43 ساله به همراه همسرش در افتتاحیه باشگاه انرژی شرکت کردند. ...