SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,نماینده آمل,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'نماینده آمل,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,نماینده آمل') OR (`po`.`tags` LIKE 'نماینده آمل')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
2021 April 21 /
/ 10 رمضان 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'نماینده آمل'


انتشار 11 دی 1396
بدون دیدگاه

«هر چه یک رسانه آزادتر و قلمش روان‌تر باشد، مطالبات مردم راحت‌تر درخواست می‌شود و مردم به آن رسانه از دید واسطه دولت و ملت اعتماد می‌کنند و دیگر برای بیان مطالبات و تخلیه نگرانی و عصبانیت به خیابان‌ها روانه نمی‌شوند.» ...