SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,معاون فرماندار دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'معاون فرماندار دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,معاون فرماندار دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'معاون فرماندار دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 April 25 /
/ 10 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'معاون فرماندار دزفول'


انتشار 26 فروردین 1396
بدون دیدگاه

روز پر حادثه در دزفول

به گزارش شبکه خبری دز (دز ان ان) رودخانه دز در دزفول در نخستین حادثه در سال جدید سه قربانی گرفت. ...