SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مسعود صلواتي زاده,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مسعود صلواتي زاده,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مسعود صلواتي زاده') OR (`po`.`tags` LIKE 'مسعود صلواتي زاده')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
2018 May 23 /
/ 9 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مسعود صلواتي زاده'


انتشار 05 فروردین 1396
4 دیدگاه

خطاب به مسئولان شهرستان دزفول؛

در این روزها برخی از ساکنین حاشیه نشین جاده محمد بن جعفر طیار(ع) از سر دردمندی و استمداد تماس گرفته و اظهار بی توجهی مسئولین به خواسته های ￵خود مطالبی را بیان فرمودند. ...