SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران') OR (`po`.`tags` LIKE 'مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
2018 October 21 /
/ 11 صفر 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران'


انتشار 20 شهریور 1396
بدون دیدگاه

در پی اشتباه خلبان یکی از هواپیماهای برگشت حجاج، باند اصلی فرودگاه امام(ره) دچار مشکل شد و در حال حاضر سه باند فرعی این فرودگاه جهت نشست و برخاست هواپیماها فعال است. ...