SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول ') OR (`po`.`tags` LIKE 'مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
2018 March 18 /
/ 2 رجب 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول '


انتشار 16 دی 1395
بدون دیدگاه

مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول خبر داد:

مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول از بازدید چندتن از مدیران سابق رسانه ملی از خانه تاریخی تیزنو خبرداد. ...

انتشار 14 دی 1395
بدون دیدگاه

مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول:

مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول از ساخت مستند ویژه متل های قدیمی دزفول و رونمایی از آن در بهمن ماه خبرداد. ...

انتشار 06 دی 1395
بدون دیدگاه

مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول عنوان کرد:

مدیر پایگاه مشترک تدوین پرونده نامزدی میراث جهانی دزفول گفت: دفتر یونسکو دزفول از تمامی مدارس شهرستان برای بازدید از بافت تاریخی دزفول و آشنایی دانش آموزان با معماری شهر خود دعوت بعمل می آورد. ...