SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مدیر عامل آتش نشانی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مدیر عامل آتش نشانی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مدیر عامل آتش نشانی') OR (`po`.`tags` LIKE 'مدیر عامل آتش نشانی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ فروردین ۱۳۹۸
2019 March 22 /
/ 16 رجب 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مدیر عامل آتش نشانی'


انتشار 04 مهر 1396
بدون دیدگاه

آتش سوزی در 2 واحد تجاری و سرایت آن به یک واحد مسکونی در دزفول خساراتی بر جای گذاشت. ...