SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مدیر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مدیر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مدیر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'مدیر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
2018 April 20 /
/ 5 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مدیر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول'


انتشار 13 دی 1395
بدون دیدگاه

مدیر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول خبر داد:

مدیرسازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول گفت:این سازمان در راستای زیباسازی منظر شهری اقدام به احداث جانپاه سنتی در محدوده جاده ساحلی رودخانه دز کرده است‌. ...