SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,محیط بان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'محیط بان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,محیط بان') OR (`po`.`tags` LIKE 'محیط بان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۴ آذر ۱۳۹۶
2017 December 15 /
/ 27 ربيع أول 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'محیط بان'


انتشار 31 مرداد 1396
بدون دیدگاه

صیادان متخلفی که با استفاده از شوکر در پارک ملی دز در حال صید ماهی بودند با محیط بانان این پارک درگیر شده و آنان را مصدوم کردند. ...