SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,متلهای دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'متلهای دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,متلهای دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'متلهای دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ آبان ۱۳۹۹
2020 October 25 /
/ 9 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'متلهای دزفول'


انتشار 02 شهریور 1398
بدون دیدگاه

کتاب متلستان دزفولی در ۳۸۰ صفحه با موضوع داستان ها و واژه های دزفولی و کتاب مطبق خونه دسفیلی با هدف معرفی غذاهای سنتی مردم دزفول در ۲۲۷ صفحه به چاپ رسیده اند. ...