SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,مازیار فلاحی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'مازیار فلاحی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,مازیار فلاحی') OR (`po`.`tags` LIKE 'مازیار فلاحی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
2020 March 30 /
/ 6 شعبان 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'مازیار فلاحی'


انتشار 26 خرداد 1396
بدون دیدگاه

مازیار فلاحی خواننده پاپ به انتقاد از نحوه گزارش کردن جواد خیابانی پرداخت! ...