SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,لیست واحد دزفول بزرگ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'لیست واحد دزفول بزرگ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,لیست واحد دزفول بزرگ') OR (`po`.`tags` LIKE 'لیست واحد دزفول بزرگ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ مهر ۱۳۹۶
2017 October 20 /
/ 30 محرم 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'لیست واحد دزفول بزرگ'


انتشار 16 اردیبهشت 1396
یک دیدگاه

امیدواریم بزودی لیست نهایی کاندیداهای شورای اسلامی شهردزفول با عنوان "لیست واحد دزفول بزرگ" منتشر شده تا با رای مردم به این افراد گلچین شده که از طیف ها و جریان های مختلف تشکیل شده، دزفول جان تازه‌ای بگیرد و با تلاش این افراد جایگاه رفیع خود را بازیابد. ...