SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,فرودگاه امام,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'فرودگاه امام,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,فرودگاه امام') OR (`po`.`tags` LIKE 'فرودگاه امام')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۷
2018 October 21 /
/ 11 صفر 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'فرودگاه امام'


انتشار 20 شهریور 1396
بدون دیدگاه

در پی اشتباه خلبان یکی از هواپیماهای برگشت حجاج، باند اصلی فرودگاه امام(ره) دچار مشکل شد و در حال حاضر سه باند فرعی این فرودگاه جهت نشست و برخاست هواپیماها فعال است. ...