SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,فرنگ عیسی پور,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'فرنگ عیسی پور,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,فرنگ عیسی پور') OR (`po`.`tags` LIKE 'فرنگ عیسی پور')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 April 27 /
/ 12 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'فرنگ عیسی پور'


انتشار 16 دی 1395
بدون دیدگاه

مدیر کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرای دزفول:

مدیر کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهرای دزفول از استقبال دانش آموزان و بانوان از دوره های امدادی کانون خبر داد و گفت:دوره های امدادی در دزفول موجب اشتغالزایی برای چند نفر از علاقه مندان شده است. ...