SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,عظیمی مقدم,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'عظیمی مقدم,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,عظیمی مقدم') OR (`po`.`tags` LIKE 'عظیمی مقدم')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
2019 January 23 /
/ 17 جماد أول 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'عظیمی مقدم'


انتشار 10 اسفند 1395
6 دیدگاه

باید بدون توجه به منافع این گروه یا آن گروه، با عبرت از اشتباهات گذشته مناطق مختلف کشور، مانع تکرار بحران احتمالی دیگری در این شهرستان دزفول شد ...