SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شوش,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شوش,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شوش') OR (`po`.`tags` LIKE 'شوش')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ مهر ۱۳۹۹
2020 September 26 /
/ 9 صفر 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شوش'


انتشار 08 آذر 1397
2 دیدگاه

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روزپنجشنبه در بیست وپنجمین روز از اعتراضات خود مقابل فرمانداری شوش حاضر شدند. ...

انتشار 11 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: دو هفته پیش قرارداد طراحی دومین بیمارستان بزرگ دزفول بسته شد. ...