SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 May 20 /
/ 6 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی دزفول'


انتشار 16 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

امیدواریم بزودی لیست نهایی کاندیداهای شورای اسلامی شهردزفول با عنوان "لیست واحد دزفول بزرگ" منتشر شده تا با رای مردم به این افراد گلچین شده که از طیف ها و جریان های مختلف تشکیل شده، دزفول جان تازه‌ای بگیرد و با تلاش این افراد جایگاه رفیع خود را بازیابد. ...