SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شهید دزفولی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهید دزفولی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شهید دزفولی') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهید دزفولی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ تیر ۱۳۹۷
2018 July 22 /
/ 10 ذو القعدة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شهید دزفولی'


انتشار 26 تیر 1396
بدون دیدگاه

پیکر پاک و مطهر یکی از شهدای عملیات رمضان از دزفول پایتخت مقاومت ایران شناسایی شد و به خاک وطن بازگشت. ...