SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شهردار,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهردار,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شهردار') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهردار')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۲ آبان ۱۳۹۶
2017 October 24 /
/ 4 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شهردار'


انتشار 24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

در پي انتشار مطلبي منتسب به شهردار انديمشك در خصوص حد و مرز دو شهر دزفول و انديمشك شهردار دزفول به ذكر نكاتي در اين خصوص پرداخت. ...

انتشار 24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

با پايان يافتن فاز نخست بلوار كمربندي غرب، پل غدير گشايش يافت. ...