SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,شهدا,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهدا,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,شهدا') OR (`po`.`tags` LIKE 'شهدا')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۷
2018 October 18 /
/ 8 صفر 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'شهدا'


انتشار 25 اردیبهشت 1396
2 دیدگاه

من که هیچ کدام از آن شعارهای چسبیده به در و دیوارت را باور نکرده ام. اما خداییش به تندیس ها و درخت ها و تابلوهای متعدد کوچه و گذر و خیابان، رحم نمی کنی ، به تمثال شهدا رحم کن. راهشان را نمی روی، پایت را روی عکسشان مگذار. ...