SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,سیدمحمد سجادیان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'سیدمحمد سجادیان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,سیدمحمد سجادیان') OR (`po`.`tags` LIKE 'سیدمحمد سجادیان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 18 /
/ 5 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'سیدمحمد سجادیان'


انتشار 26 مرداد 1396
بدون دیدگاه

مدیر امور آب شمال غرب خوزستان:

مدیر امور آب ناحیه شمالغرب خوزستان گفت: هیچ مجوزی برای برداشت و انتقال آب از رودخانه دز از سوی سازمان آب و برق خوزستان صادر نشده است. ...