SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,سقوط,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'سقوط,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,سقوط') OR (`po`.`tags` LIKE 'سقوط')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۶
2017 October 21 /
/ 1 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'سقوط'


انتشار 18 دی 1395
بدون دیدگاه

یک کارگر ساختمانی در سقوط از ارتفاع در یکی از هاپیرمارکت های در حال ساخت در دزفول جان باخت. ...

انتشار 24 شهریور 1395
2 دیدگاه

حوالی ساعت 12 ظهر امروز مرد کهنسالی از حاشیه پل شریعتی دزفول به پایین سقوط کرد. ...