SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,سعید قلیان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'سعید قلیان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,سعید قلیان') OR (`po`.`tags` LIKE 'سعید قلیان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۶
2017 October 22 /
/ 2 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'سعید قلیان'


انتشار 26 شهریور 1396
4 دیدگاه

تاکنون از قمش مومنان دزفول بیش از 1600 مترمکعب خاکبرداری انجام شده است. ...

انتشار 26 شهریور 1396
بدون دیدگاه

رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول:

رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری دزفول از پیشنهاد ثبت ملی قنات چوقابفان خبر داد و گفت:با مرمت و احیای این قنات زمینه گردشگری در قنات های دزفول فراهم شده است. ...