SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,رييس جمهور امريكا,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'رييس جمهور امريكا,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,رييس جمهور امريكا') OR (`po`.`tags` LIKE 'رييس جمهور امريكا')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۴ آبان ۱۳۹۹
2020 October 25 /
/ 9 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'رييس جمهور امريكا'


انتشار 12 بهمن 1395
بدون دیدگاه

رویه جنگ طلبانه و اولویت دادن ترامپ به آمریکا، به زودی این کشور را منزوی خواهد کرد. این انزوا با مکزیک شروع خواهد شد و درست مثل احمدی نژاد که با اقدامات مختلف شروع کرد و در نهایت ایران را وارد انزوای بین المللی کرد. ...