SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,روسیه,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'روسیه,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,روسیه') OR (`po`.`tags` LIKE 'روسیه')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 May 21 /
/ 7 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'روسیه'


انتشار 18 دی 1395
بدون دیدگاه

جودو بسیار بیشتر از یک ورزش صرف برای پوتین است. جودو عمیقا او را تغییر داده است. ورزش پوتین به او خلق و خویی بخشید که با جهان بینی او هماهنگ است. روند حساب شده‌ی تصمیم گیری در شخصیت پوتین، اکنون در خدمت پیگیری یک پروژه ژئوپلیتیک درازمدت است. ...

انتشار 12 دی 1395
بدون دیدگاه

جنگ و ناامنی در طول تاریخ برای مردم جهان ارمغانی جز درد و کشتار نداشته است. ...

انتشار 10 خرداد 1395
بدون دیدگاه

ارمیتاژ، یکی از بزرگترین و عجیب ترین موزه های جهان است. در ارمیتاژ بیش از سه میلیون اثر هنری از عصر سنگی تا حال حاضر موجود می باشد. اگر برای هر یک از این آثار یک دقیقه وقت اختصاص دهیم و روزی هشت ساعت برای بازدید به آنجا برویم، آن وقت 25 سال زمان برای بازدید از ...

انتشار 27 اردیبهشت 1395
2 دیدگاه

سردار آزمون در مراسم انتخاب دختر شایسته روستوف شرکت کرد. ...