SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,رئیس پارک ملی دز,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'رئیس پارک ملی دز,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,رئیس پارک ملی دز') OR (`po`.`tags` LIKE 'رئیس پارک ملی دز')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
2018 March 19 /
/ 3 رجب 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'رئیس پارک ملی دز'


انتشار 31 مرداد 1396
بدون دیدگاه

صیادان متخلفی که با استفاده از شوکر در پارک ملی دز در حال صید ماهی بودند با محیط بانان این پارک درگیر شده و آنان را مصدوم کردند. ...

انتشار 22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

رئیس اداره پارک ملی دز خبر داد:

رئیس اداره پارک ملی دز از بازسازی جاده، در و فنس کشی سایت گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز خبر داد. ...