SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,رئیس اداره ارشاد دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'رئیس اداره ارشاد دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,رئیس اداره ارشاد دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'رئیس اداره ارشاد دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
2019 May 20 /
/ 16 رمضان 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'رئیس اداره ارشاد دزفول'


انتشار 16 تیر 1397
بدون دیدگاه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول:

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول گفت:اجرای موسیقی زنده در سفره خانه ها و رستوران های این شهرستان نیازمند کسب مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان است. ...