SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,رئیس اداره آموزش وپرورش دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'رئیس اداره آموزش وپرورش دزفول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,رئیس اداره آموزش وپرورش دزفول') OR (`po`.`tags` LIKE 'رئیس اداره آموزش وپرورش دزفول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۵ آبان ۱۳۹۹
2020 October 26 /
/ 10 ربيع أول 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'رئیس اداره آموزش وپرورش دزفول'


انتشار 05 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

رئیس اداره آموزش وپرورش دزفول گفت: در یک ابتکار سعی کرده ایم که در تمام مدارس شهرقرائت خانه تعریف کنیم تا مکان مناسبی برای مطالعه دانش آموزان باشد. ...