SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دکتر علی منانی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر علی منانی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دکتر علی منانی') OR (`po`.`tags` LIKE 'دکتر علی منانی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
2019 May 20 /
/ 16 رمضان 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دکتر علی منانی'


انتشار 13 دی 1396
4 دیدگاه

بیمارستان گنجویان دزفول یکی مراکز اصلی درمانی در دزفول و شهرهای اطراف است که گاهی از استان‌های دیگر نیز بیمار پذیرش می‌کند. به تازگی خبرهای ناخوشایندی از این بیمارستان منتشر شده که نارضایتی مردم از عملکرد پرسنل درمانی در بعضی بخش‌ها را به دنبال داشته است. به د ...