SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دكتر عصاري,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دكتر عصاري,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دكتر عصاري') OR (`po`.`tags` LIKE 'دكتر عصاري')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
2019 May 19 /
/ 15 رمضان 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دكتر عصاري'


انتشار 02 مهر 1396
بدون دیدگاه

رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با اشاره به جذب 20 عضو هیات علمی در دو فراخوان، گفت: در گذشته اختلاف حقوقی هیات علمی دانشگاه‌های خوزستان با استان‌های برخوردار بیشتر بود اما این اختلاف اکنون کم شده و نیاز است برای توسعه مناطق جنوبی، اختلاف حقوقی معقولی در ن ...