SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دزفغول,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دزفغول,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دزفغول') OR (`po`.`tags` LIKE 'دزفغول')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
2019 February 19 /
/ 14 جماد ثاني 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دزفغول'


انتشار 23 بهمن 1396
4 دیدگاه

شواهد نشان می دهد، کینه و نفاق قرار نیست ازین شهر رخت بر بسته و فضای دوستانه و برادری حاکم شود! هنگامیکه زعمای شهری اینگونه با یکدیگر در تقابل باشند ، روزهای خوشآیندی پیش رو نخواهیم داشت! ...