SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,دروازه بان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'دروازه بان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,دروازه بان') OR (`po`.`tags` LIKE 'دروازه بان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۷ مهر ۱۳۹۸
2019 October 19 /
/ 20 صفر 1441
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'دروازه بان'


انتشار 22 خرداد 1395
2 دیدگاه

در حالی که خواسته یا ناخواسته برخی از چهره‌های ورزشی و هنری به الگویی برای جوانان کشور تبدیل می‌شوند، معلوم نیست چرا برخی از آنان حرمت حریم خصوصی و بایسته‌های ارزشی جامعه را نادیده می‌گیرند. ...