SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,درآمد,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'درآمد,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,درآمد') OR (`po`.`tags` LIKE 'درآمد')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۶
2017 October 22 /
/ 2 صفر 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'درآمد'


انتشار 04 مهر 1396
بدون دیدگاه

حداقل دستمزد کارگران حدود ۹۳۰ هزار تومان است اما داشتن یک شغل پردرآمد مطمئنا خواسته همه افراد جامعه است البته به دست آوردن مشاغل پردرآمد کار چندان راحتی هم نیست. ...