SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حکایت طماع,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حکایت طماع,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حکایت طماع') OR (`po`.`tags` LIKE 'حکایت طماع')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
2018 August 20 /
/ 9 ذو الحجة 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حکایت طماع'


انتشار 03 دی 1396
بدون دیدگاه

مشاور به فرمانروا گفت: تا زنده هستی این مارها با تو خواهند بود و اگر مغز گوسفند به آنها نرسند تو را خواهند خورد، پس باید دامداری بزرگی احداث کنیم که کفاف مارهای تو را بدهد. ...