SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حکایت آموزنده,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حکایت آموزنده,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حکایت آموزنده') OR (`po`.`tags` LIKE 'حکایت آموزنده')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
2019 February 19 /
/ 14 جماد ثاني 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حکایت آموزنده'


انتشار 03 دی 1396
بدون دیدگاه

مشاور به فرمانروا گفت: تا زنده هستی این مارها با تو خواهند بود و اگر مغز گوسفند به آنها نرسند تو را خواهند خورد، پس باید دامداری بزرگی احداث کنیم که کفاف مارهای تو را بدهد. ...