SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حضور زنان در ورزشگاه,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حضور زنان در ورزشگاه,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حضور زنان در ورزشگاه') OR (`po`.`tags` LIKE 'حضور زنان در ورزشگاه')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۴ مهر ۱۳۹۷
2018 October 16 /
/ 6 صفر 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حضور زنان در ورزشگاه'


انتشار 21 شهریور 1396
بدون دیدگاه

کمپینی در فضای مجازی شکل گرفته است که بانوان و زنان از آقایان درخواست کرده اند که برای تماشای دربی به ورزشگاه نروند! ...