SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,حامد غفاری,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'حامد غفاری,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,حامد غفاری') OR (`po`.`tags` LIKE 'حامد غفاری')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
2017 April 26 /
/ 30 رجب 1438
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'حامد غفاری'


انتشار 14 دی 1395
بدون دیدگاه

حامد غفاری که عکسی از سر خونینش را منتشر کرده بود، در اینستاگرامش بابت این اقدام عذرخواهی کرد. ...