SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,بهاره رهنما ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'بهاره رهنما ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,بهاره رهنما ') OR (`po`.`tags` LIKE 'بهاره رهنما ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
2020 September 18 /
/ 1 صفر 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'بهاره رهنما '


انتشار 15 اردیبهشت 1395
بدون دیدگاه

بهاره رهنما که این روزها شایعه جدایی از همسرش دهان به دهان می چرخد مدتی است که در اینستاگرام خود تنها از دخترش می نویسد و غمگین است. ...