SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,بخشدار شهیون,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'بخشدار شهیون,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,بخشدار شهیون') OR (`po`.`tags` LIKE 'بخشدار شهیون')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
2019 May 19 /
/ 15 رمضان 1440
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'بخشدار شهیون'


انتشار 17 دی 1396
بدون دیدگاه

بخشدار شهیون دزفول خبر داد:

بخشدار شهیون دزفول از بارش نیم متری برف در ارتفاعات کوهستانی سالند در بخش شهیون دزفول خبر داد. ...