SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,بافت تاریخی دزفول ,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'بافت تاریخی دزفول ,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,بافت تاریخی دزفول ') OR (`po`.`tags` LIKE 'بافت تاریخی دزفول ')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 19 /
/ 6 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'بافت تاریخی دزفول '


انتشار 14 دی 1395
بدون دیدگاه

خانه تاریخی « ضیایی » یکی از بناهای ارزشمند ملی و گنجینه ای از نقوش آجری در بافت تاریخی دزفول است که بر اثر بی توجهی متولیان روبه نابودی نهاده است. ...

انتشار 05 آذر 1395
بدون دیدگاه

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول بر لزوم فرهنگ سازی میان شهروندان برای حفظ بافت تاریخی دزفول توسط دستگاه های اجرایی شهرستان تاکید کرد. ...