SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,ایستگا های اتوبوس,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'ایستگا های اتوبوس,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,ایستگا های اتوبوس') OR (`po`.`tags` LIKE 'ایستگا های اتوبوس')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۰۳ مهر ۱۳۹۹
2020 September 24 /
/ 7 صفر 1442
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'ایستگا های اتوبوس'


انتشار 23 تیر 1395
4 دیدگاه

گزارشی از وضعیت نامناسب اتوبوس های شهری در دزفول؛

کمبود محسوس تعداد اتوبوس های شهری، فرسوده بودن و عدم برخورداری از سیستم سرمایشی ناوگان اتوبوسرانی دزفول این روزها بیش از پیش باعث گلایه شهروندان است. ...