SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,انتخابات شورا,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'انتخابات شورا,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,انتخابات شورا') OR (`po`.`tags` LIKE 'انتخابات شورا')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
2017 April 30 /
/ 4 شعبان 1438
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'انتخابات شورا'


انتشار 11 دی 1395
بدون دیدگاه

برخی باندبازی‌ها و در مواردی نادیده گرفتن منافع عمومی در شورای چهارم از یکسو و در گیری با شهردار و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری از سوی دیگر باعث شد تا شورا به خوبی نتواند به وظایف ذاتی خود عمل نماید ...