SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,اقتصاد جهان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'اقتصاد جهان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,اقتصاد جهان') OR (`po`.`tags` LIKE 'اقتصاد جهان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018 May 21 /
/ 7 رمضان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'اقتصاد جهان'


انتشار 15 دی 1395
بدون دیدگاه

سال ۲۰۱۶ در حالی به پایان رسید که خالی از لحظات پر استرس و التهاب در بازارهای مالی و اقتصادهای جهان نبود و رویدادهای غیرمنتظره برای سرمایه گذاران به همراه داشت. ...