SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,اصفهان,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'اصفهان,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,اصفهان') OR (`po`.`tags` LIKE 'اصفهان')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 19 /
/ 6 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'اصفهان'


انتشار 24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

کنسرت وحید تاج ، خواننده خوش صدا و آینده دار دزفولی در اصفهان به روی صحنه می رود. ...