SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,ارز مسافرتی,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'ارز مسافرتی,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,ارز مسافرتی') OR (`po`.`tags` LIKE 'ارز مسافرتی')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
2018 June 21 /
/ 8 شوال 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'ارز مسافرتی'


انتشار 20 شهریور 1396
بدون دیدگاه

طبق دستورالعمل بانک مرکزی از امروز همزمان با بیستم شهریور ماه ارز دولتی به مسافران تعلق نخواهد گرفت. ...