SELECT COUNT(*) as `cnt` FROM `posts` as po WHERE po.`status` = 'publish' AND ((`po`.`tags` LIKE '%,آپدیت,%') OR (`po`.`tags` LIKE 'آپدیت,%') OR (`po`.`tags` LIKE '%,آپدیت') OR (`po`.`tags` LIKE 'آپدیت')) ORDER BY po.`publish_date` DESC دز خبر (شبکه خبری دزفول)
امروز ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
2018 April 20 /
/ 5 شعبان 1439
درباره ما تماس با مدیران

برچسب 'آپدیت'


انتشار 15 دی 1395
بدون دیدگاه

نرم افزار تلگرام آپدیت جدید خود را عرضه کرده است که براساس آن شما می توانید پیغام هایی که اشتباه فرستاده اید رو حذف کنید! ...